top of page

قسمت 2: کتاب مقدس کلام خداست

کتاب مقدس از بسیاری جهات مانند کتاب های دیگر است. اما یک راه وجود دارد که کتاب مقدس شبیه هیچ کتاب دیگری نیست. در واقع این تنها کتاب در نوع خود است. کتاب مقدس کلام خداست.

این که بگوییم کتاب مقدس کلام خداست به چه معناست؟ منظور ما این است که کتاب مقدس مکاشفه ای از جانب خداست. ما می گوییم که کلمات کتاب مقدس به عنوان پیامی از طرف خود خدا به ما می رسد. کلمات راه خدا برای نشان دادن چیزهایی هستند که ما نمی توانستیم بدانیم مگر اینکه او به ما نشان دهد.

 

خدا راه های زیادی برای نشان دادن چیزهایی در مورد خودش به ما دارد. مثلاً خداوند همه چیز را آفریده است. وقتی این کار را کرد، نشانه‌های زیادی در خلقت خود باقی گذاشت* که چیزهایی درباره او به ما می‌گوید. وقتی به آنچه او ساخته نگاه می کنیم، می بینیم که او قدرت زیادی دارد. می توانیم بدانیم که او باید بسیار عاقل باشد. می بینیم که خداوند نظم و زیبایی را دوست دارد. ما می توانیم این چیزها را در مورد خدا با نگاه کردن به همه چیزهایی که او ساخته است بدانیم.

اما چیزهای زیادی وجود دارد که ما نمی توانیم فقط با نگاه کردن به خود درباره خدا بدانیم. به همین دلیل است که خدا کتاب مقدس را به ما داد. خداوند چیزهایی را در کتاب مقدس به ما می گوید که بدون آن نمی توانستیم بدانیم. کتاب مقدس می گوید که خدا کیست. به ما می گوید چرا خدا ما را آفریده است. این به ما می گوید که چه چیزی در جهان اشتباه است. به ما می گوید که چگونه خداوند روزی همه چیز را بهتر خواهد کرد. ما نمی توانستیم این چیزها را بدانیم مگر اینکه خدا تصمیم بگیرد که به ما بگوید. خدا انتخاب کرده است که در کتاب مقدس به ما بگوید. اگر خدا کتاب مقدس را به ما نمی داد، تقریباً هیچ چیز درباره او نمی دانستیم. و ما تقریباً هیچ چیز در مورد پسر او، عیسی نمی دانیم.

چگونه کتاب مقدس این چیزها را به ما می گوید؟ کتاب مقدس از کلمات استفاده می کند. این کتاب مانند کتاب های دیگر دارای کلمات و جملات است. اما یک تفاوت بسیار مهم وجود دارد. کلماتی که در کتاب مقدس وجود دارد از جانب خدا به ما می رسد. به همین دلیل است که ما گاهی کتاب مقدس را کتاب مقدس می نامیم. آنها سخنان خدا به صورت مکتوب هستند. بنابراین، وقتی کتاب مقدس را می خوانیم، در حال خواندن سخنان خدا هستیم. وقتی به کلمات کتاب مقدس گوش می دهیم، از خدا می شنویم. کتاب مقدس فقط عقاید و افکار برخی از مردم درباره خدا نیست. آنها افکار و سخنان خود خدا هستند.

بنابراین مردان کلمات را در کتاب مقدس نوشتند و کلمات کلمات خدا هستند. اون چطور میتونه باشه؟ چگونه کلمات انسانی نیز می توانند کلام خدا باشند؟ کتاب مقدس به ما می گوید. گاهی خدا به مردان می گوید که چه بگویند. اما گاهی مردها همان چیزی را می نوشتند که می خواستند بگویند. و همانطور که نوشتند، خدا به آنها کمک کرد. کتاب مقدس به ما نمی گوید که چگونه خدا این کار را کرد. کتاب مقدس فقط به ما می‌گوید که این مردان توسط روح خدا* «حمل شدند».[1] نویسندگان کلمات را فقط آنطور که از خدا شنیده بودند نمی نوشتند. همچنین خدا به آنها ایده نداد که چه چیزی بنویسند. کتاب مقدس می گوید که کلمات نوشته شده عبارتند از "خدا دمیده است".[2] آنچه نویسندگان بشر نوشتند همان چیزی است که خدا می خواست به ما بگوید. کلماتی که آنها نوشتند به ما می گوید که خدا چه چیزی را می خواست که بدانیم.

 

ما باید کتاب مقدس را بخوانیم زیرا هیچ کتاب دیگری مانند آن وجود ندارد. کتاب مقدس از طرف خدا به ما می رسد.

[1] دوم پطرس 1:21

[2] دوم تیموتائوس 3:16

bottom of page