top of page

عهد عتیق

ما گاهی پنج کتاب اول را کتابهای موسی می نامیم. زیرا موسی همان کسی است که آنها را نوشته است. این کتاب ها داستان آغاز را بیان می کنند. از آغاز آسمان ها و زمین می گویند. و از آغاز قوم اسرائیل خبر می دهند. این کتابها همچنین شامل قوانینی است که خداوند به موسی برای هدایت مردم داده است. به همین دلیل است که ما گاهی اوقات به این کتاب ها "قانون" می گوییم. این پنج کتاب اول قسمت اول عهد عتیق* هستند. گاهی اوقات، مردم به این کتاب‌ها «پنج طومار» می‌گویند.

 

کتابهای موسی

روایت آفرینش در انجیل
خروج
لاویان
شماره
تثنیه

 

کتاب های بعدی کتاب های تاریخ هستند. در این گروه 12 کتاب وجود دارد. هر کتاب بخشی از داستان اسرائیل* را بیان می کند. اولین کتاب تاریخ کتاب یوشع است. داستان او درست پس از مرگ موسی آغاز می شود. آخرین کتاب تاریخ، کتاب استر است. داستان او تقریبا 900 سال پس از داستان های جاشوا اتفاق می افتد. این کتاب‌های تاریخ نشان می‌دهند که چگونه خدا به وعده‌های خود به اسرائیل عمل کرد*. هنگامی که از او اطاعت کردند، برکت داد. وقتی از او اطاعت نکردند آنها را مجازات کرد. او به قول خود وفا کرد که آنها را به عنوان مردم خود نگه دارد.

 

کتابهای تاریخ

جاشوا
قضات
روت
1 ساموئل 
2 ساموئل
1 پادشاهان
2 پادشاه
1 تواریخ
2 تواریخ
عزرا
نحمیا
استر 

 

ما قسمت بعدی عهد عتیق را کتابهای «حکمت» می نامیم. گاهی به اینها کتاب شعر می گوییم. برخی از نویسندگان داستان هایی از افرادی که در زمان حضرت ابراهیم می زیسته اند نقل کرده اند. کتاب ایوب یکی از آنهاست. نویسندگان دیگر در زمان پادشاهان اسرائیل زندگی کردند. برخی از بخش‌ها آهنگ‌های افرادی هستند که در آخرین قسمت داستان عهد عتیق* زندگی می‌کردند. کتاب ها مملو از کلمات حکیمانه و همچنین مزامیر * و اشعاری است که به مردم کمک می کند تا خدا را پرستش کنند.

 

کتابهای حکمت

کار
مزامیر
ضرب المثل ها
جامعه
آهنگ آوازها

 

بخش آخر بزرگترین بخش است. اینها کتابهای پیامبران است*. این کتاب ها 17 کتاب آخر عهد عتیق* را تشکیل می دهند. از آنجا که برخی از کتاب ها بزرگتر هستند، ما آنها را «انبیای بزرگ*» می نامیم. ما کتابهای کوچکتر را «پیامبران صغیر*» می نامیم. این کتاب ها پیام های پیامبران است. ارمیا نبی کتابی به نام مرثیه نوشت. آن کتاب نیز جزء کتب انبیاء عظام* است.

در زمان پیامبران* مردم از خدا پیروی نمی کردند. تقریباً همه پیامبران* مردم را برحذر داشتند که به سوی خدا بازگردند. آنها به مردم هشدار دادند که خداوند آنها را مجازات خواهد کرد. اما مردم گوش نکردند. پس خداوند امتها را فرستاد تا با آنها بجنگند. برخی از آن ملت ها اسرائیل را شکست دادند* و آنها را تصرف کردند. آنها را از سرزمین خود بردند. برخی از انبیا در آن دوران تبعید * صحبت کردند. آنها به مردم گفتند که خداوند آنها را به یاد آورده است. خداوند روزی آنها را به سرزمین بازگرداند. و خداوند آنها را بازگرداند. برخی از پیامبران* با مردمی که به سرزمین بازگشتند صحبت کردند.

 

کتابهای پیامبران بزرگ

اشعیا
ارمیا
نوحه ها
حزقیال
دانیال

کتابهای پیامبران صغیر

هوسیا             
جوئل                 
آموس            
عبدیه         
یونس              
میکاه            
ناهوم
حبقوق
صفونیا
هاگی
زکریا 
ملاشی

 

پیامبران* پیام هایی از جانب خداوند بیان کردند. گاهی سخنان امیدبخش می گفتند*. گاهی به مردم می گفتند که خدا مجازاتشان می کند. اما بهترین پیام پیامبران* درباره یک شخص بود.  آنها از یک نجات دهنده*، مسیح* گفتند. انبیاء* فرمودند که او می آید تا مردم را نجات دهد و بر جهان حکومت کند.  گفتند وقتی منجی موعود* آمد، همه ملتها خدای حقیقی را پرستش خواهند کرد.  آنها گفتند که وقتی مسیح* آمد، قوم خدا آرامش خواهند یافت.

bottom of page