top of page

عهد عتیق | کتابهای پیامبران صغیر

عبدیه

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

این کتاب پس از آن آغاز می شود که بابل مردم یهودا را از سرزمینشان برد.

مکان هایی برای رفتن

عبدیه کوتاه ترین کتاب پیامبران است*.
همه را بخوانید. فقط زمان کوتاهی طول می کشد.

پایان کتاب کجاست؟

کتاب کمی بعد به پایان می رسد.

مردم بدانند

عبدیه
ادوم

داستان عبدیه

این کتاب یکی از کوتاه ترین کتاب های کتاب مقدس است. عوبدیا کتاب خود را در مورد مردم ادوم نوشت. او گفت خدا چگونه آنها را مجازات خواهد کرد. او این کتاب را پس از نابودی یهودا توسط بابل نوشت.

مردم ادوم از خاندان عیسو بودند. [1] عیسو برادر یعقوب بود. ادوم خدای واقعی را پرستش نکرد. آنها از خدایان دروغین پیروی کردند. آنها به زودی دشمن قوم خدا شدند.

کلمه ادوم در زبان عوبدیا مانند کلمه «امتها» است. به همین دلیل است که بسیاری از مردم فکر می کنند این کتاب فقط درباره ادوم صحبت نمی کند. صحبت از هر ملتی است که دشمن خلق خدا باشد. خداوند همه ملت ها را داوری خواهد کرد. اگر از کمک به مردمش امتناع کنند، آنها را مجازات خواهد کرد.

قسمت اول کتاب می گوید که خدا ادوم را مجازات خواهد کرد. آنها با یهودا مهربان نبودند. وقتی بابل آمد خوشحال شدند. [2] آنها به یهودا کمک نکردند. آنها شاهد انجام کارهای بد بسیاری از ارتش بودند. [3] آنها حتی به آنها کمک کردند تا چیزهایی را که متعلق به یهودا بود ببرند. آنها منتظر بودند تا افرادی را که فرار کرده بودند دستگیر کنند. سپس آنها را به سربازی بردند.[4]

چون این کار را کردند، حالا دشمن خدا بودند. حالا خدا آنها را قضاوت خواهد کرد.

قسمت دوم کتاب می گوید که چگونه خدا قوم خود را نجات خواهد داد. آنها نجات خواهند یافت. کسی از صهیون* می آمد تا آنها را نجات دهد. خداوند آنها را به سرزمین بازگرداند. آنها به سرزمینی که خدا به آنها وعده داده بود برمی گشتند. آنها هر آنچه را که خدا به آنها وعده داده بود، خواهند داشت. در آن روز ادوم را شکست دادند. در آن روز، کسی که بر کوه خدا حکومت می‌کرد، بر کوه‌های ادوم نیز حکومت می‌کرد. قوم خدا همه دشمنان را شکست خواهند داد. و «پادشاهی* از آن خداوند خواهد بود.» [5]

وقتی پادشاه خدا قومی را شکست داد، بخشی از پادشاهی خدا شد*. روزی در آینده همه ملت ها تحت حکومت خدا خواهند بود.

خدا ادوم را قضاوت خواهد کرد. و او بر همه ملل حکومت خواهد کرد. عبدیه تنها پیامبر*ی نبود که این را گفت. دیگران هم این را گفتند.

جوئل گفت: «ادوم جای خالی خواهد بود، زیرا آنها نسبت به قوم یهودا ظلم کردند.» [6]

آموس گفت: «خداوند چنین می‌گوید: ادوم را به خاطر جنایات بسیارشان مجازات خواهم کرد.» [7]

حزقیال می گوید، «مردم ادوم مانند قوم‌ها هستند. آنها دشمنان قوم خدا هستند.» [8]

وقتی کتاب مقدس را می خوانید، این را به خاطر بسپارید. یک کتاب در کتاب مقدس به شما کمک می کند تا کتاب های دیگر را درک کنید. زمانی که بدانید کتاب های دیگر چه می گویند، یک کتاب را بهتر درک خواهید کرد.

به عنوان مثال. خدا چگونه ملت ها را قضاوت می کند؟ اگر عبادیا را بخوانید، متوجه می‌شوید که خدا قوم‌هایی را که علیه قوم او روی آورده‌اند، داوری خواهد کرد. وقتی یونس را می خوانید، درمی یابید که خدا برکت خواهد داد* ملت هایی که به سخنان پیامبران او گوش دادند*.

 

[1] پیدایش 25:30

[2] عبدیه 12

[3] عبدیه 11

[4] عبدیه 14

[5] عبدیه 21

[6] یوئیل 3:19

[7] عاموس 1:11

[8] حزقیال 35:5

bottom of page