top of page

عهد عتیق | کتابهای پیامبران صغیر

جوئل

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

یوئیل قبل از بسیاری از پیامبران دیگر نوشت. او قبل از اینکه بابل دشمن یهودا شود نوشت.

مکان هایی برای رفتن

حشرات می آمدند
یوئیل 1:1-12

روز خداوند* نزدیک بود
یوئیل 2: 1-11

بازگشت به سوی خداوند*
یوئیل 2:12-17

خداوند* شما را بازگرداند
یوئل 2:25-27

روح را بیرون بریز *
یوئیل 2:28-32

پایان کتاب کجاست؟

جوئل با یک برکت به پایان می رسد. نمی دانیم چند سال بعد.

مردم بدانند

جوئل

داستان جوئل

یوئل دومین کتاب پیامبران صغیر است. ما در مورد حضرت یوئیل خیلی کم می دانیم. هوشع و آموس در مورد زندگی خود به ما گفتند. اما جوئل این کار را نکرد. با توجه به مطالبی که او در مورد آن صحبت کرد، فکر می کنیم که او یکی از اولین پیامبرانی بود که کتاب نوشت.

یوئل کتاب خود را نوشت تا به مردم یهودا بگوید که به خدا بازگردند. ابری از حشرات به یهودا آمده بود. حشرات غذای رشد شده در مزارع را می خوردند تا مردم نتوانند آن را بخورند. در آن زمان در یهودا باران نبارید. زمین خالی بود مردم گرسنه بودند و آبی برای نوشیدن نداشتند.

جوئل به مردم گفت که باید غمگین باشند. سپس آنها را به نماز دعوت کرد. او می خواست که مردم از خدا طلب رحمت کنند* تا حشرات بروند و غذا دوباره رشد کند. جوئل روزهای سختی را که مردم در آن زندگی می کردند "روز خداوند*". این مجموعه کوچک کلمات (روز خداوند) ایده ای است که جوئل در ادامه کتابش درباره آن صحبت خواهد کرد.

جوئل در مورد «روز خداوند*» به دو صورت گاهی خدا با ایجاد اتفاقات بد در مورد افراد بد قضاوت می کرد. جوئل گفت که خدا حشرات را برای این کار فرستاد. وی این بار را یک "روز خداوند*". اما جوئل همچنین گفت که در آینده، "روز خداوند*". آن روز جدی‌تر از هر روز دیگری تا کنون خواهد بود. این آخرین باری خواهد بود که خداوند شریران را قضاوت می کند. یوئل گفت که روز آخر خداوند* زمان خشم خدا خواهد بود. اما او همچنین گفت که زمانی خواهد بود که خداوند دوباره قوم خود را برکت دهد. بعد از اینکه خدا قضاوت کرد*، خدا برکت* مردمی را که برای خود برگزید.

جوئل به مردم گفت که برای این روز آماده شوند. او به آنها گفت که به سخنان خدا گوش دهند و آنچه را که خدا به آنها گفته است انجام دهند. این روز زمانی فرا می رسید که مردم فکر نمی کردند در حال آمدن است. همه چیز آنقدر سریع اتفاق می افتد که هیچ کس برای آن آماده نمی شود. حمله به سرعت یک ارتش و به همان سرعتی که آتش می سوزد می آید. در آن روز اتفاقات سخت زیادی برای مردم می افتاد. خداوند کسی بود که آن چیزها را انجام داد.

در آن روز خداوند دشمنان خود را قضاوت می کند. هیچ کس نمی تواند از او فرار کند. آن روز تاریک بود و بسیاری از مردم می ترسیدند. خداوند لشکر بزرگی را برای انجام کار او می فرستد.

پس جوئل به مردم گفت که دعا کنند و راه خود را تغییر دهند. وقتی آنها این کار را می کردند، خدا متوقف می شد و به آنها رحم می کرد*. در آن روز خداوند برای قوم خود رحم خواهد کرد. او آنها را می بخشید و شرم آنها را از بین می برد. او باعث می شد که باران ببارد و مزارع رشد کنند. او اورشلیم را دوباره شهر خود خواهد ساخت و مردم مقدس خواهند بود.

یوئل گفت که خدا از ارتش ملل برای مجازات اسرائیل استفاده خواهد کرد. سپس خدا قوم ها را به خاطر کارهای بدی که انجام می دادند مجازات می کرد. خدا از هر دوی این چیزها استفاده خواهد کرد تا اسرائیل* وعده های خود را به خاطر بسپارد. آنها وعده هایی را که به خدا داده بودند و وعده هایی که خدا به آنها داده بود به یاد می آوردند. در آن روز خداوند*، خداوند "روحش را بیرون بریزد*" [1] و این همه چیز را تغییر خواهد داد. سپس، خداوند همه چیز را دوباره درست می کند. این بار، مانند دانیل و حزقیال که گفته اند، او این کار را برای همیشه ادامه خواهد داد.

یوئیل کاری را انجام می داد که بسیاری از پیامبران* دیگر انجام دادند. او به مردم می گفت که خدا چه چیزی را می خواهد که بدانند و انجام دهند. پیام او برای مردمی بود که آن روز او را شنیدند. اما پیام او برای مردم در آینده نیز بود. مدت‌ها پس از مرگ جوئل، سخنان جوئل با مردم صحبت می‌کرد. این برای ما که آن کلمات را می خوانیم صادق است. اما برای مردمی که در پایان تاریخ بخشی از آخرین "روز خداوند*"[2]

 

[1] یوئیل 2:28

[2] یوئل 2:12:112:31

bottom of page