top of page

The New Testament | The Letters of Paul

کولوسیان

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

پولس این نامه را حدود 30 سال پس از زندگی عیسی بر روی زمین نوشت. نامه را با سلام آغاز کرد.

مکان هایی برای رفتن

پولس برای کولسیان دعا کرد
کولسیان 1:9-14

پولس آهنگی در مورد عیسی خواند
کولسیان 1:15-20

راه عیسی را طی کنید
کولسیان 2: 6-14

زندگی قدیمی را کنار بگذارید، زندگی جدید را بپوشید
کولسیان 3: 1-17

یاد بگیرید که دعا کنید و صحبت کنید
کولسیان 4: 1-6

پایان کتاب کجاست؟

پولس از بسیاری از مردم به آنها سلام فرستاد. و از مردم خواست که برایش دعا کنند.

مردم بدانند

پل
تیخیکوس
اونسیموس

داستان کولسیان

این کتاب یک نامه است. پولس 13 نامه نوشت که بخشی از کتاب مقدس است. او این نامه را به کلیسای کولوس نوشت. پل هرگز از آن شهر دیدن نکرد. اما او بارها برای مردم آنجا دعا کرد. [1]

پولس این نامه را حدود سی سال پس از بازگشت عیسی به بهشت نوشت. نامه را با سلام باز می کند. کتاب را با سلامی دیگر و التماس دعا به پایان می رساند. پل هنگام نوشتن این نامه تنها نبود. دوستش اونسیموس با او بود. اونسیموس قبل از ملاقات با پولس، برده بود.

بسیاری از مردم کولوس به عیسی ایمان آوردند. اما برخی از مردم چیزهایی درباره عیسی گفتند که درست نبود. پولس نمی خواست که مردم معلمان دروغین را باور کنند. پس این نامه را برای کمک به آنها نوشت.

او می خواست که مردم حقیقت عیسی را به خاطر بسپارند. پس چیزهای زیادی در مورد عیسی به آنها گفت. عیسی خدا بود. [2] وقتی عیسی را دیدیم خدا را دیدیم. او همه چیز را ساخت. مرد شد و روی صلیب مرد. خداوند عیسی را دوباره زنده کرد. و عیسی این کار را کرد تا مردم را به خدا بازگرداند. او این کار را برای همه نوع مردم انجام داد. او این کار را هم برای یهودیان* و هم برای افرادی که یهودی* نبودند انجام داد.

عیسی بزرگ بود. هیچ کس قدرتی بیشتر از عیسی نداشت. هیچ کس به اندازه او عاقل نبود. پل نمی خواست مردم این را فراموش کنند.

اما برخی از مردم کولوس چیزهای دیگری درباره عیسی گفتند. آنها مطمئن نبودند که عیسی اصلاً مرد است یا خیر. آنها مطمئن نبودند که عیسی بدن واقعی دارد. و برخی از آنها گفتند که آنچه عیسی بر روی صلیب انجام داد برای راست کردن مردم با خدا کافی نبود. آنها می خواستند مردم به عقب برگردند و از قوانین موسی پیروی کنند. آنها می خواستند مردم برخی چیزها را بخورند و چیزهای دیگر را نخورند. آنها گفتند که این به آنها کمک می کند که با خدا درست شوند.

پل نمی خواست مردم این معلمان بد را باور کنند. [3] او می‌خواست مردم از عیسی پیروی کنند. عیسی تنها کسی بود که توانست مردم را با خدا درست کند. او این قدرت را داشت که مردم را از گناهشان نجات دهد*. او این قدرت را داشت که قلب مردم را تغییر دهد. قوانین و قوانین نمی توانند قلب مردم را تغییر دهند. سنت ها نمی توانست مردم را با خدا دوست کند.

پولس گفت که افرادی که به عیسی اعتماد داشتند، زندگی جدیدی داشتند. اما این زندگی جدید چه شکلی بود؟ بخش آخر نامه به این سوال پاسخ می دهد.

افرادی که این زندگی جدید را از جانب خدا داشتند، از گناه * زندگی قدیم خود دور شدند. خداوند آنها را مهربان و متواضع آفرید. آنها یاد گرفتند که مردم را ببخشند. آنها یاد گرفتند که در صلح* با خدا و سایر مردم زندگی کنند. سپاسگزار و صبور بودند. عاقلانه عمل کردند. آنها از خانواده خود مراقبت می کردند. وقتی کار می کردند خدا را تکریم می کردند.

پولس می خواست که مردم کولوس به این شیوه جدید زندگی کنند. آنها اکنون به مسیح تعلق داشتند. باید به چیزهای بهشتی فکر کنند*. [4] آنها نباید به شیوه های شیطانی* عمل کنند. [5] اما آنها باید به خدا خدمت کنند و دیگران را دوست داشته باشند. [6]

پولس در پایان نامه به بسیاری از مردم سلام کرد. او به هر دو مارک سلام کرد [7] و لوک. [8] آن دو مرد به نوشتن داستان عیسی در کتابهایی به نام انجیل کمک کردند*.

 

[1] کولسیان 1: 3-8

[2] کولسیان 1:15-17

[3] کولسیان 2:16-23

[4] کولسیان 3: 2-4

[5] کولسیان 3:5-11

[6] کولسیان 3: 12-14

[7] کولسیان 4:10

[8] کولسیان 4:14

bottom of page