top of page

عهد جدید | نامه های پولس

افسسیان

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

پولس این نامه را حدود 30 سال پس از زندگی عیسی بر روی زمین نوشت. پولس این نامه را با سلام آغاز کرد.

مکان هایی برای رفتن

ستایش* پدر، پسر و روح القدس*.
افسسیان 1: 3-14

ما زمانی مرده بودیم، اما اکنون زنده ایم.
افسسیان 2: 1-10

یهودیان* و غیریهودیان* در عیسی یکی هستند.
افسسیان 2:19-3:13

پولس به زنان و شوهران آموزش داد.
افسسیان 5:22-32

بایست و بجنگ.
افسسیان 6:10-20

پایان کتاب کجاست؟

پولس از مردم خواست که برای او دعا کنند. او از خدا می خواست که به او کمک کند تا به مردم بیشتری خبر خوش عیسی را بگوید.

مردم بدانند

پل
غیریهودیان (یک قوم)

داستان افسسیان

پولس این نامه را در مکانی به نام افسس به کلیسا نوشت. پل زمانی در آن شهر زندگی می کرد. بسیاری از مردم آنجا را می شناخت. او این نامه را برای آنها نوشت تا در مورد چگونگی پیروی از عیسی بیشتر بگوید.

پولس نامه را با سلام آغاز کرد. سپس به افسسیان گفت که در مورد نقشه بزرگ خدا فکر کنند. نقشه خدا فقط با آمدن عیسی شروع نشد. و نه با آدم شروع شد. نقشه خدا قبل از خلق* جهان شروع شد. [1] برنامه او این بود که مردمی را برای خودش انتخاب کند. سپس برکات زیادی از بهشت به آنها می داد. پولس به پیروان عیسی گفت که همه این برکات* متعلق به آنهاست. آن نعمت*ها به آنها تعلق داشت زیرا به عیسی تعلق داشتند. [2]

نقشه خدا به قدری بزرگ بود که تمام آسمان ها و زمین را در بر می گرفت. و یک روز، خدا همه چیز را تحت حکومت عیسی قرار خواهد داد. همه مردم و همه چیز متعلق به عیسی خواهد بود. و چیزها را با مردمش در میان می گذاشت. این افراد کسانی بودند که او جان خود را برای آنها فدا کرد. آنها کسانی بودند که اکنون از عیسی پیروی کردند. آنها کسانی بودند که او صدا کرده بود که او هستند. آنها کلیسا بودند*. عیسی روزی همه برکات* بهشت را با آنها تقسیم خواهد کرد. و او قبلاً شروع به دادن این نعمت ها به آنها کرده بود*. و آنها می توانستند مطمئن باشند که به آنچه خدا به آنها وعده داده بود می رسند. آنها این را می دانستند زیرا عیسی قبلاً به آنها روح القدس داده بود*. [3]

پولس به آنها گفت که برای آنها دعا کرده است. او دعا کرد تا بفهمند عیسی چقدر بزرگ است. او از خدا خواست تا به آنها کمک کند تا نقشه بزرگ خدا را ببینند. او از خدا خواست که به آنها کمک کند تا ببینند که آنها بخشی از آن نقشه هستند. نقشه خدا شکست نمی خورد نقشه خدا در عیسی اجرا می شد. خدا او را برگزید تا به ما برکت دهد. هیچ کس قدرتی بیشتر از عیسی نداشت.

پولس چیزهای زیادی را به آنها گفت که باید بدانند. آنها باید به خاطر داشته باشند که خدا به خاطر لطف خود از آنها استقبال کرد. آنها سزاوار خشم خدا بودند زیرا خدا را دوست نداشتند یا از او اطاعت نکردند. اما عیسی جان خود را برای آنها فدا کرد. پس خدا در عوض به آنها زندگی جدیدی داد.

پولس گفت که برنامه خدا شامل افرادی است که یهودی نبودند*. اکنون کلیسا* از همه نوع مردم تشکیل شده بود. بنابراین افرادی که از عیسی پیروی کردند باید یک قوم باشند. آنها باید با هر نوع آدمی مهربان باشند. آنها باید از مردم همه ملت ها استقبال کنند. آنها نباید طوری رفتار کنند که انگار از دیگران بهتر هستند. خداوند از همه جور مردم استقبال کرد. آنها نباید کسی را رد کنند. کلیسا* از مردم هر ملتی تشکیل شده بود. کلیسا* از مردمی با هر رنگ پوست و از هر زبانی تشکیل شده بود. خیلی ها این را نمی دانستند. بنابراین خدا به پولس وظیفه ویژه ای داد تا به همه بگوید. [4]

پولس این چیزها را در نیمه اول کتاب به آنها آموخت. او به آنها گفت که چگونه باید در نیمه دوم کتاب زندگی کنند. خدا آنها را انتخاب کرد. او هدف جدیدی به آنها داد. اکنون، پولس می‌خواست که آنها مانند افرادی زندگی کنند که به خدا تعلق دارند. آنها قوم خدا بودند. بنابراین پولس به آنها گفت که چگونه از راه های خدا پیروی کنند.

آنها باید متواضع و ملایم باشند. آنها باید همیشه حقیقت را بگویند. آنها باید مردم را همانطور که عیسی آنها را دوست داشت دوست داشته باشند. آنها نباید حریص یا عصبانی باشند. آنها نباید از دیگران دزدی کنند یا در مورد دیگران بد بگویند. پولس از آنها می خواست که از روش های قدیمی خود دور شوند و زندگی جدیدی را که خدا به آنها داده بود زندگی کنند. این همیشه آسان نخواهد بود. اما پولس به آنها گفت که خدا به آنها کمک خواهد کرد. خدا افراد دیگری را در کلیسا به آنها داده بود تا آنها را تشویق کند. خداوند قدرت خود را به آنها داد تا آنها را قوی کند. خدا معلم داده بود [5] به کلیسا* کمک کند تا بدانند خدا چه می گوید. و خدا روح القدس را به آنها بخشیده بود*. روح* قلب آنها را تغییر می دهد تا بیشتر شبیه عیسی شوند. او آنها را قوی می کرد.

خداوند همه بخشهای زندگی یک فرد را وقتی که به او اعتماد کردند تغییر داد. خداوند به شوهران کمک خواهد کرد که همسرانشان را دوست داشته باشند. او به کودکان کمک کرد تا از والدین خود اطاعت کنند. او به مردم کمک کرد تا سخت کار کنند و در کار خود صادق باشند. خداوند آنچه را که برای انجام کارهای درست لازم داشتند به آنها داد. حتی اگر شیطان* سعی در سقوط آنها داشته باشد، خداوند از آنها محافظت می کند. خداوند آنچه را که برای ایستادن نیاز داشتند به آنها داده بود. [6]

 

[1] افسسیان 1:4

[2] افسسیان 1: 6-14

[3] افسسیان 1:13

[4] افسسیان 3: 1-7

[5] افسسیان 4: 11-13

[6] افسسیان 6:10-19

bottom of page