top of page

عهد جدید | نامه های پولس

فیلیپیایی ها

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

پولس این نامه را از زندان نوشت. او خدا را به خاطر کلیسای فیلیپی شکر کرد.

مکان هایی برای رفتن

پولس دعای شکرگزاری کرد
فیلیپیان 1: 3-11

پولس در زندان خبرهای خوبی داشت
فیلیپیان 1:12-17

عیسی به ما نشان داد که چگونه فروتن باشیم
فیلیپیان 2: 1-11

از من الگو بگیرید
فیلیپیان 3: 12-21

خداوند آنچه را که نیاز دارید فراهم می کند
فیلیپیان 4: 10-20

پایان کتاب کجاست؟

پولس کسانی را که نامه او را می خواندند برکت داد.

مردم بدانند

پل
تیموتی
اپافرودیتوس

داستان فیلیپیان

پولس هنگام نوشتن این نامه در زندان بود. اما او نمی خواست مردم نگران او باشند. خدا به پولس کمک کرد تا در مورد عیسی به مردم زندان بگوید. بنابراین او احساس شادی کرد [1]، حتی در آن مکان دشوار.

پولس این نامه را به کلیسای فیلیپی نوشت. پولس اولین کسی بود که در مورد عیسی به آنها گفت. [2] بسیاری از مردم آنجا عیسی را دوست داشتند. آنها همچنین پل را دوست داشتند. برخی از آنها در سفرهای پل به او کمک کرده بودند. بنابراین پولس این نامه را نوشت تا بگوید "متشکرم". او این نامه را نوشت تا به آنها بگوید حالش چگونه است.

او همچنین می‌خواست به آن‌ها کمک کند زندگی‌ای داشته باشند که خدا را خشنود می‌کند. مردم از زمانی که نزد عیسی آمدند خوب عمل کرده بودند. اما پولس می دانست که آزمایش هایی در پیش است. برخی از مردم خارج از کلیسا* با افرادی که از عیسی پیروی می کردند خشمگین بودند. ممکن است در آینده مواقعی پیش بیاید که آنها رنج بکشند. پولس می خواست که آنها مانند عیسی زندگی کنند و از او الگو بگیرند [3] مهم نیست چه اتفاقی افتاده است.

آنها باید از جهات مختلف از عیسی پیروی کنند. یکی از راه‌ها این بود که متواضع باشیم. پولس نمی خواست آنها فقط به فکر خودشان باشند. او می خواست که آنها از یکدیگر مراقبت کنند. اما اگر متواضع نبودند این کار را نمی کردند. بنابراین پولس به آنها در مورد روشهای فروتنی عیسی گفت. [4]

عیسی خدا بود. اما او خدمتگزار شد. او حاضر بود برای نجات آنها بمیرد. پس از این که او این کار را انجام داد، خداوند به عیسی جایگاهی با افتخار داد. پس باید به مردم هم خدمت کنند. آنها باید مراقب باشند که با یکدیگر شکایت و دعوا نکنند. اما آنها باید به گونه ای زندگی کنند که به مردم کمک کند راه درست را ببینند. [5]

عیسی زندگی فروتنانه ای داشت. اما پولس مردان دیگری را نیز می‌شناخت که فروتن بودند. تیموتی متواضع بود. او به مردم خدمت کرد و به خدا خدمت کرد. او نمونه خوبی بود. پل نیز نمونه خوبی بود.

پولس می خواست که مردم از هر جهت از عیسی پیروی کنند. او به آنها هشدار داد که از افراد مغرور پیروی نکنند. چند مرد مغرور به فیلیپی آمده بودند. آنها به چیزهایی که می دانستند افتخار می کردند. آنها به کارهایی که برای عیسی انجام داده بودند افتخار می کردند. پل گفت که او هم می تواند افتخار کند. اما او به کارهایی که انجام داد افتخار نخواهد کرد. این چیزها او را با خدا درست نکرد. او فقط خدا را به خاطر کاری که عیسی برای او انجام داد شکر می کرد. خدا از پولس راضی بود زیرا به عیسی ایمان داشت.

پولس مرد کاملی نبود. اما او می دانست که عیسی از او انسان بهتری می سازد. و او می خواست که مردم فیلیپی از عیسی پیروی کنند. پولس می خواست عیسی را بهتر بشناسد. او می خواست که آنها نیز عیسی را بهتر بشناسند. و پولس می خواست که آنها احساس شادی کنند. خداوند این شادی را به مردمی که او را می شناختند داد. آنها می دانستند که روزی خداوند آنها را کامل خواهد کرد. آنها همانگونه خواهند بود که خدا خواسته اند.

تا آن زمان باید کارهای درست را انجام دهند. آنها باید به بهترین چیزها فکر کنند. [6] آنها باید همیشه به عیسی اعتماد کنند. گاهی اوقات، ممکن است مشکلاتی داشته باشند. آنها حتی ممکن است رنج بکشند زیرا به عیسی ایمان داشتند. اما خدا همیشه با آنها خواهد بود. او همیشه آنچه را که نیاز داشتند به آنها می داد.

 

[1] ببینید فیلیپیان 1:4، 252:2، 294:1

[2] اعمال رسولان 16:12-40

[3] فیلیپیان 3:17

[4] فیلیپیان 2: 1-11

[5] فیلیپیان 2: 12-18

[6] فیلیپیان 4: 8-9

bottom of page