top of page

عهد جدید | نامه های پولس

1 تیموتائوس

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

تیموتائوس دوست جوان پولس بود. پل او را پسر واقعی نامید.

مکان هایی برای رفتن

پولس در مورد معلمان دروغین هشدار داد
اول تیموتائوس 1: 3-7

 

عیسی آمد تا گناهکاران را نجات دهد*
اول تیموتائوس 1:12-17

 

رهبران خوب را انتخاب کنید
اول تیموتائوس 3: 1-7

 

پولس ترانه ای در مورد عیسی نوشت
اول تیموتائوس 3:16

 

مواظب آنچه خدا به تو داده باشد
اول تیموتائوس 6:20-21

پایان کتاب کجاست؟

پولس به تیموتائوس گفت که سخنان او را به خاطر بسپارد و نمونه خوبی باشد.

مردم بدانند

پل
تیموتی

داستان اول تیموتائوس

پولس این نامه را به دوست خود تیموتائوس نوشت. تیموتی مرد جوانی بود. او به پولس کمک کرده بود که درباره عیسی به مردم بگوید. حالا قرار بود کارهای سختی انجام دهد. پس پولس این نامه را برای کمک به او نوشت.

پولس دو نامه دیگر مانند این نوشت. او یکی دیگر به تیموتاوس نوشت. و یکی به جوانی به نام تیتوس. در این نامه ها، پولس به این مردان جوان کمک کرد تا بدانند چگونه کلیساهایی را که خدا در آنجا قرار داده بود رهبری کنند. تیموتائوس رهبر کلیسای افسس بود.

پولس در این نامه چیزهای زیادی در مورد چگونگی انجام کار خوب برای خدا گفت. چیزهایی که درست است را آموزش دهید. طوری زندگی کنید که به مردم نشان دهید که حقیقت خوب است. پل از زندگی خود به عنوان مثال استفاده کرد. یک بار چیزهای اشتباهی را باور کرد و بد رفتار کرد. اما خداوند راه درست را به او نشان داد و روش زندگی او را تغییر داد. [1]

پولس همچنین به تیموتائوس در مورد چیزهای زیادی هشدار داد. برخی از مردم چیزهایی درباره خدا یاد دادند که درست نبود. برخی از مردان به گونه‌ای زندگی می‌کردند که خدا را گرامی نمی‌داشت. پس پولس به او گفت که چه باید بکند و به این معلمان دروغین چه بگوید. این مردان چیزهای بدی یاد می دادند و زندگی خوبی نداشتند. افتخار می کردند اما حرفی برای گفتن نداشتند. [2]

پولس می خواست که کلیسا* در شیوه های پرستششان عاقل باشد. فرمود که باید همیشه نماز بخوانند. آنها نباید دعوا کنند. [3] آنها باید متواضعانه زندگی کنند و کارهای نیک انجام دهند. هم مردان و هم زنان مهم بودند. همه آنها باید گوش کنند و از راه های درست یاد بگیرند. مردها باید مراقب خانواده هایشان باشند و در راهی که آنها را رهبری می کنند عاقل باشند. [4]

تیموتائوس باید مراقب باشد که فقط آنچه را که درست است آموزش دهد. و او باید مردان خوبی را برای رهبری کلیسا انتخاب کند. بنابراین پولس فهرستی از چیزهایی که در یک رهبر باید به دنبال آنها باشد به تیموتائوس داد.

او باید عاری از سرزنش باشد. او باید به همسرش وفادار باشد. در هر کاری که انجام می دهد، نباید زیاده روی کند. او باید خودش را کنترل کند. او باید از مردم به خانه خود استقبال کند. او باید بتواند تدریس کند. او نباید مست شود. او نباید کنترل کند. او باید ملایم باشد. او نباید فردی باشد که دوست دارد بحث کند. او نباید عاشق پول باشد.» [5]

آنها باید مردانی باشند که به گونه ای زندگی می کردند که نشان می داد از عیسی پیروی می کنند. این نوع مردان می توانستند به خوبی کلیسا را رهبری کنند.

تیموتائوس باید به کلیسا* بگوید که به این رهبران جدید احترام بگذارد. خدا می خواست که این مردان از کلیسا مراقبت کنند*. و این می تواند یک کار بسیار سخت باشد. همه مردم در کلیسا نمی ماندند*. برخی می رفتند و به دنبال معلمان دروغین می رفتند. برخی دروغ ها را باور می کنند. اما تیموتائوس و مردانی که او انتخاب کرد باید مراقب باشند که چگونه زندگی می کردند و چه می گفتند. آنها باید نمونه هایی باشند از اینکه چگونه باید زندگی کرد و به چه چیزی اعتقاد داشت. پل این نامه را نوشت تا به آنها در انجام این کار کمک کند. [6]

 

[1] اول تیموتائوس 1:16

[2] اول تیموتائوس 1:6

[3] اول تیموتائوس 2:10

[4] اول تیموتائوس 2:13

[5] اول تیموتائوس 3: 2-3

[6] اول تیموتائوس 4: 12-16

bottom of page