top of page

عهد جدید | نامه های پولس

2 تسالونیکیان

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

پولس خدا را به خاطر افرادی که ایمان داشتند* حتی زمانی که رنج می کشیدند سپاسگزاری کرد.

مکان هایی برای رفتن

از خدا برای شما سپاسگزارم
دوم تسالونیکیان 1: 3-4

 

عیسی برای قضاوت می آمد
دوم تسالونیکیان 1: 5-12

 

مردی گفت او خداست
دوم تسالونیکیان 2: 3-10

 

محکم بایست
دوم تسالونیکیان 2: 13-15

 

در حالی که منتظر هستید کار کنید
دوم تسالونیکیان 3: 6-12

پایان کتاب کجاست؟

کتاب با برکت آرامش* به پایان می رسد.

مردم بدانند

پل
تیموتی

داستان ۲ تسالونیکی

پولس این نامه را به مردم تسالونیکی نوشت. او آن را اندکی پس از نوشتن اولین مورد نوشت. او به بسیاری از کلیساها درباره مردم آنجا گفته بود. او به آنها گفت که چگونه یکدیگر را دوست داشتند و ایمان قوی داشتند. این آسان نبود، زیرا آنها متحمل سختی های زیادی شدند. برخی از مردم در آن مکان با مسیحیان مهربان نبودند. آنها کارهای ظالمانه زیادی با آنها کردند. اما مردمی که از عیسی پیروی کردند تسلیم نشدند. کلیسا* قوی تر و قوی تر شد.

پولس گفت که خدا آنها را فراموش نخواهد کرد. او افرادی را که آنها را رنج می برد مجازات می کرد. مردم در مورد روز بازگشت عیسی سؤالاتی داشتند. برخی از مردم گفتند که عیسی قبلاً به زمین بازگشته است. اما پولس به آنها گفت که این درست نیست. قبل از بازگشت عیسی، یک شریر ابتدا می آمد. این شریر با عیسی و افرادی که از او پیروی می کردند مخالفت می کرد. اما خدا از مردم خودش مراقبت می کند. پس مردمی که به خدا اعتماد کردند نگران نباشند. عیسی در زمانی در آینده باز خواهد گشت.

وقتی عیسی برمی گشت، با فرشتگانش از آسمان* می آمد. او برای مردمی که به او اعتماد داشتند آرامش* به ارمغان می آورد. اما او افرادی را که به او اعتماد نداشتند مجازات می کرد. و مردمی را که با او مخالف بودند نابود می کرد. بنابراین آنها باید زندگی خوبی داشته باشند در حالی که منتظر بازگشت عیسی بودند. خداوند آنها را به عنوان قوم خود برگزید. [1] پس باید محکم بایستند. [2] آنها باید همیشه آنچه را پل به آنها گفت به خاطر بسپارند.

او همچنین از مردم آنجا می خواست که برای او دعا کنند. او می‌خواست ببیند که بسیاری از مردم نیز مانند آنها باور می‌کنند. پس از آنها پرسید:

برادران و خواهران برای ما دعا کنید. دعا کنید پیام خداوند* به سرعت منتشر شود. دعا کنید که دیگران هم مانند شما به آن احترام بگذارند. و دعا کنید که از شر افراد شرور* نجات پیدا کنیم. همه مؤمن نیستند*.' [3]

پل همچنین به آنها گفت که در زمان انتظار سخت کار کنند. آنها نباید تنبل باشند. آنها نباید از افراد دیگر غذا بگیرند. اما هر مردی باید غذای مورد نیاز خانواده اش را تامین کند.

"هرکس کار نکند، نمی خورد." [4]

پل در هر دو نامه خود به آنها به آنها یادآوری کرد که وقتی با آنها بود چقدر سخت کار می کرد. [5] پول آنها را نخواست. او کار می کرد تا برایشان دردسر ایجاد نشود. بنابراین او می خواست که آنها نیز سخت کوش باشند.

 

[1] دوم تسالونیکیان 2: 13-14

[2] دوم تسالونیکیان 2:15

[3] دوم تسالونیکیان 3: 1-2

[4] دوم تسالونیکیان 3:10

[5] اول تسالونیکیان 2:9دوم تسالونیکیان 3: 8

bottom of page