top of page

عهد جدید | اناجیل

جان

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

یوحنا زمانی شروع می شود که عیسی با یحیی باپتیست ملاقات کرد.

مکان هایی برای رفتن

عیسی با یک زن سامری صحبت کرد.
جان 4

عیسی درباره «نان زندگی» صحبت کرد.
یوحنا 6

عیسی ایلعازر را زنده کرد.
یوحنا 11

عیسی پای دوستش را شست.
یوحنا 13

عیسی برای دوستانش دعا کرد.
یوحنا 17

پایان کتاب کجاست؟

عیسی پس از آن که خدا او را از مردگان زنده کرد، با دوستان خود صحبت کرد.

مردم بدانند

جان باپتیست
نیکودیموس
لازاروس
پیتر
توماس

داستان جان

آخرین کتاب به نام «انجیل*» یوحنا است. یوحنا یکی از مردانی بود که عیسی انتخاب کرد و از دوستان نزدیک عیسی بود. او کلمات و داستانهای مربوط به عیسی را نوشت، درست مانند متی و مرقس. اما جان به یک دلیل خاص، روشی را نوشت. او نوشت تا مردم «باور کنند که عیسی مسیح، پسر خدا است». [1] او می‌خواست آن‌ها همان زندگی را داشته باشند که عیسی می‌خواست. جان می خواست مردم «ایمان» داشته باشند تا بتوانند زندگی ابدی* داشته باشند. [2]

یوحنا در مورد عیسی چیزهای زیادی گفت. یوحنا کارهایی را که عیسی انجام داد و سخنانی را که گفت. اما یوحنا همچنین به ما گفت که عیسی کیست. او عیسی را نامید'کلمه'. او گفت که عیسی قبل از اینکه جهان را خلق کند با خدا بود. در واقع عیسی همه چیز را ساخت. هیچ چیز آفریده نشد* که عیسی نیافرید*. عیسی خدا بود که در یک بدن به سوی ما می آمد. او فیض و حقیقت خدا را با زندگی در میان مردم نشان داد. وقتی مردم عیسی را دیدند، جلال خدا را دیدند*.

کتاب جان با مرد دیگری به نام جان آغاز می شود. او یحیی باپتیست بود. وقتی عیسی را دید، گفت:'نگاه کن! بره* از طرف خدا هست. او گناه* جهان را از بین خواهد برد.»  [3] یوحنا تعمید دهنده می گفت که عیسی مانند یکی از بره هایی است که مردم به عنوان قربانی می دهند*. عیسی به نوعی مانند آن نوع بره خواهد بود. [4]

یوحنا می‌خواست مردم آنچه را که پیامبران* می‌گفتند به خاطر بسپارند.  پیامبران* فرمودند که مردم از مسیح استقبال نخواهند کرد. این همان چیزی است که برای عیسی اتفاق افتاد. یوحنا گفت که رهبران اسرائیل* از عیسی استقبال نکردند. او نزد قوم خود، یهودیان آمد. اما بسیاری از آنها از او روی گردانیدند.

اما بسیاری از مردم از گوش دادن به عیسی خوشحال شدند. او مردانی را پیدا کرد که می خواستند او را دنبال کنند. برخی از آن مردان پیرو یحیی باپتیست بودند. آنها کاری را انجام دادند که یحیی تعمید دهنده امیدوار بود انجام دهند. آنها به دنبال عیسی برگشتند.

عیسی معجزات بسیاری در میان مردم انجام داد. او این کارها را انجام داد تا مردم بدانند که او پسر خداست.  او مردی را شفا داد که نمی توانست راه برود. او فقط با چند ماهی و مقداری نان به 5000 نفر غذا داد. روی دریا قدم زد. اما رهبران اسرائیل* هنوز به او ایمان نداشتند. مردم دیگر، مانند بسیاری از مردم سامره، ایمان آوردند.

یوحنا نیز چیزهای زیادی را که عیسی به مردم معبد گفت به ما گفت. عیسی گفت که پیام او از جانب خدا آمده است. او به آنها گفت که آمدم چون خدا او را فرستاد. عیسی کارهای بسیار دیگری انجام داد تا به مردم کمک کند تا ببینند او کیست. او مردی نابینا را شفا داد. وقتی دوستش ایلعازر درگذشت، عیسی او را دوباره زنده کرد. اینها چیزهایی است که اشعیا سالها قبل در مورد آنها صحبت کرده است. او گفت که نجات دهنده موعود خدا چنین کارهایی را انجام خواهد داد. اما مردم هنوز نفهمیدند.

یوحنا در آخرین قسمت کتابش درباره آخرین هفته زندگی عیسی گفت. عیسی در آن هفته گذشته چیزهای مهم زیادی گفت. او به دوستانش گفت که متواضع باشند و به آنها فرمان جدیدی داد.

"من به شما یک فرمان جدید می دهم. یکدیگر را دوست داشته باشید. شما باید همدیگر را دوست داشته باشید، همانطور که من شما را دوست داشتم. اگر یکدیگر را دوست داشته باشید، همه خواهند فهمید که شما شاگردان من هستید*.’ [5]

او درباره روح القدس به آنها گفت*. عیسی گفت که روح القدس* هنگام رفتن به آنها کمک خواهد کرد. عیسی برای دوستانش و برای همه کسانی که به آینده ایمان دارند دعا کرد. [6]

یوحنا کتاب خود را نوشت تا به مردم کمک کند تا ببینند عیسی پسر خداست. او آمد تا مردم برگزیده خود را نجات دهد. او آمد تا پادشاهی جدید خود را آغاز کند*. به همین دلیل به صلیب رفت*. به همین دلیل است که خداوند پس از مرگ عیسی را دوباره زنده کرد.

 

[1] یوحنا 20:31

[2] یوحنا 3:16

[3] یوحنا 1:29

[4] یوحنا 1:29

[5] یوحنا 13:34-35

[6] یوحنا 17

bottom of page