top of page

عهد جدید | نامه های عمومی

جود

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

جود با برکت باز می شود. او برادر یعقوب بود که برادر عیسی بود.

مکان هایی برای رفتن

جود نامه ای جدی است. هر کلمه را بخوانید.

پایان کتاب کجاست؟

نامه ها با ستایش* خدا پایان می یابد.

مردم بدانند

جود

The Story of Jude

کتاب یهودا نامه ای کوتاه است. اما درک جود چندان آسان نیست. جود نامه را نوشت. او برادر یعقوب و برادر عیسی بود. یهودا به افرادی نوشت که چیزهای زیادی درباره قسمت عهد عتیق* از کتاب مقدس می دانستند. آنها همچنین بسیاری از داستانهایی را که یهودیان درباره تاریخ خود گفته بودند می دانستند. بنابراین، اگر شما این داستان ها را نمی دانید، درک جود ممکن است سخت باشد.

جود این نامه را برای هشدار به مردم نوشت. معلمان دروغین به کلیسا آمده بودند*. این افراد حرف هایی می زدند که واقعیت نداشت. اما آنها بسیار باهوش بودند. آنها توانستند بسیاری از مردم را فریب دهند. چیزهای جدید و جالب زیادی گفتند. اما جود گفت که مردم نباید به آنها گوش دهند. آنها مانند بسیاری از معلمان دروغین در قدیم بودند. حرف هایی زدند که درست نبود. کارهایی کردند که خدا را خشنود نکرد. و به سخنانی که شاگردان* تعلیم می دادند گوش نکردند. گفتند حرفشان حجیت دارد. اما آنها از کلام خدا که به رسولان داده بود پیروی نکردند.

جود حرف های سخت زیادی علیه این معلم ها زد. [1] جود گفت که آنها بسیار خطرناک بودند. آنها خداوند بودن عیسی را انکار کردند*. [2] مردم را فریب می دادند. آنها مردم را به مسیر اشتباه هدایت می کردند. این مردان تمام اختیارات را به جز اختیارات خود رد کردند. زندگی بدی داشتند. مثل قابیل بودند. او به هشدار خداوند به او گوش نکرد. [3] آنها فقط برای پول درآوردن به خدا خدمت کردند. و خداوند این مردان را مجازات خواهد کرد. همانطور که اسرائیل را مجازات کرد آنها را مجازات می کرد*. [4] آنها را همان گونه که فرشتگان را مجازات می کرد مجازات می کرد* [5] که رویگردان شد.

یهودا می خواست قوم خدا قوی باشند. آنها باید رشد کنند تا درباره ایمان خود بیشتر بدانند*. آنها باید به محبت خدا ادامه دهند. و آنها باید به امید بازگشت عیسی استراحت کنند.

 

[1] جود 4

[2] جود 5; ببینید اعداد 14:1120:12

[3] جود 11، 17

[4] پیدایش 4: 6-12

[5] جود 6

bottom of page