top of page

عهد جدید | نامه های عمومی

جیمز

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

یعقوب کتابی است برای افرادی که ممکن است برای عیسی رنج بکشند. این کتابی است که به آن افراد کمک کرد تا شادی پیدا کنند.

مکان هایی برای رفتن

هنگامی که ایمان شما آزمایش می شود، شادی پیدا کنید
یعقوب 1: 2-8

خداوند هدایای خوبی می دهد
یعقوب 1:16-18

به همه اهمیت بده
یعقوب 2: 1-5

مواظب زبانت باش
یعقوب 3: 1-8

وقتی رنج می برید صبور باشید
یعقوب 5:7-11

پایان کتاب کجاست؟

جیمز کتاب خود را با درخواست از مردم برای کمک به یکدیگر در زمانی که راه خود را گم کردند به پایان رساند.

مردم بدانند

جیمز
کار
ایلیا

داستان جیمز

مردی که این نامه را نوشت یکی از برادران عیسی بود. این نامه ای است، بسیار شبیه نامه های پولس. اما جیمز نیز متفاوت است. یعقوب از برخی جهات مانند کتاب های حکمت در عهد عتیق* است. جیمز کتاب خود را با سخنان حکیمانه پر می کند. به این ترتیب، نامه او بسیار شبیه به کتاب امثال یا جامعه است.

یعقوب به مردم گفت که چگونه زندگی کنند همانطور که از عیسی پیروی کردند. در مورد خیلی چیزها صحبت کرد. اما جیمز بیشتر در مورد دو چیز صحبت کرد. او درباره [1] رنج. و درباره چگونگی اطاعت از کتاب مقدس صحبت کرد*. [2] کتاب عبرانیان با این دو درس به پایان می رسد. جیمز تمام نامه خود را در مورد آنها نوشت.

جیمز در مورد چگونگی عاقل شدن چیزهای زیادی گفت. کسی که می خواهد عاقل باشد باید از خدا بخواهد که او را عاقل کند. خدا عقل میده او به مردم کمک می کند تا بدانند چگونه در هنگام رنج و عذاب امتحان را پشت سر بگذارند. آزمایش ها افراد را قوی تر می کند [3] وقتی به خدا اعتماد می کنند که به آنها کمک کند. خداوند ایمان ما را زمانی قوی تر می کند که به او اعتماد کنیم و شک نکنیم.

قوم خدا ممکن است رنج بکشند. مشکلات ممکن است قوم خدا را آزمایش کنند. اما خداوند از آزمایشات استفاده می کند. او می تواند از چیزهایی که ما را آزمایش می کند برای قوی کردن ما استفاده کند. خداوند از آزمون ها به عنوان ابزاری استفاده می کند تا ما را عاقل کند. اما حکمت خدا با حکمت انسان یکی نیست. حکمت خدا باعث افتخار مردم نمی شود. حکمت خدا آرامش می آورد*.

حکمت خدا به ما می آموزد که چگونه زندگی کنیم. حکمت خدا به ما کمک می کند که فروتن باشیم. این به ما نشان می دهد که ما نباید بیشتر از مردم فقیر به فکر افراد ثروتمند باشیم. یعقوب از مردم می خواهد که سخنان عیسی را به خاطر بسپارند،

"همسایه خود را مانند خود دوست بدار". [4]

حکمت خدا همچنین به مردم کمک می کند تا کار خوب انجام دهند. افراد عاقل به سخنان خدا گوش می دهند. و سخنان خدا را فراموش نمی کنند. از کارهایی که خدا به آنها می گوید اطاعت می کنند. آنها به خدا خدمت می کنند و به دیگران نیز خدمت می کنند. عاقل به سخنان خدا «بله» می گوید.

جیمز همچنین می گوید که زبان بخشی از بدن است که کنترل آن سخت است. اما خداوند به قوم خود کمک می کند تا زبان خود را رام کنند. افراد عاقل از کلمات عاقلانه استفاده می کنند. افراد عاقل کلماتی را بیان می کنند که خدا را برکت می دهد. مردم را نفرین نمی کنند. با هم دعوا و بحث نمی کنند. آنها می خواهند فقط چیزهایی را داشته باشند که خدا از آنها می خواهد.

یعقوب به افرادی نوشت که به خاطر ایمان به عیسی رنج خواهند برد. پس نوشت تا آنها را امیدوار کند*. به آنها گفت صبور باشید. خداوند* می آید. ثروتمندان و افراد مغرور ممکن است اکنون موفق شوند. اما خداوند ثروتمند و مغرور را هنگام بازگشت قضاوت خواهد کرد. و به مردم خود چیزهای نیک خواهد داد. بنابراین او به آنها گفت که صبور باشند - درست مثل ایوب صبور بود. و آنها باید به خدا ایمان داشته باشند و دعا کنند - درست مانند الیاس.

افراد عاقل به یکدیگر کمک می کنند. وقتی مردم راه نادرست را دنبال می کنند، افراد عاقل آنها را به راه درست باز می گردانند.

اگر می خواهید خوب زندگی کنید و عاقل باشید، جیمز پر از کلماتی است که به شما کمک می کند.

 

[1] یعقوب 1: 2-18

[2] یعقوب 1:19-27

[3] یعقوب 1:4; ببینید عبرانیان 12: 5-6

[4] یعقوب 2:8

bottom of page