top of page

عهد جدید | نامه های عمومی

2 پیتر

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

پطرس مردم را تشویق کرد که وعده های خدا را به خاطر بسپارند.

مکان هایی برای رفتن

به ایمان خود بیفزایید*
دوم پطرس 1: 5-9

مردان از جانب خدا صحبت کردند
دوم پطرس 1:19-21

مراقب معلمان دروغگو باشید
دوم پطرس 2: 1-12

روز خداوند در راه است
دوم پطرس 3: 1-10

مراقب خودت باش
دوم پطرس 3: 17-18

پایان کتاب کجاست؟

کتاب با یک هشدار به پایان می رسد: "فریب معلمان دروغین را نخورید، بلکه بیشتر خدا را بشناسید."

مردم بدانند

پیتر

داستان 2 پیتر

پیتر از رهبران کلیسای اولیه* بود. او یکی از مردانی بود که عیسی از او خواست که از او پیروی کنند. او سه سال را صرف شنیدن سخنان عیسی کرد. او مردی بود که درست بعد از شروع کلیسا* از طرف خدا با مردم صحبت کرد. اما چند مرد به کلیسا آمده بودند* و شروع به تعلیم بسیاری از چیزهای نادرست کردند. پیتر این را دوست نداشت. او نمی خواست مردم به این مردان گوش دهند. بنابراین پیتر این نامه را نوشت.

پیتر می خواست مسیحیان جدید رشد کنند. آنها برای رشد نیاز داشتند که بیشتر درباره عیسی بدانند و عیسی را بهتر بشناسند. اما این فقط آغاز ماجرا بود. او می خواست آنها بر ایمان خود بیفزایند*. آنچه آنها در مورد عیسی می دانستند شیوه زندگی آنها را تغییر می داد. آنها باید در ایمان * و دانش رشد کنند. این دانش به آنها کمک می کند تا اعمال خود را کنترل کنند و به شیوه زندگی عیسی زندگی کنند. افرادی که از عیسی پیروی می کردند می توانستند این کارهای خوب را انجام دهند. خدا کمکشان کرد. خداوند به آنها قدرت غلبه بر بدی و نیکی داد.

پطرس می دانست که برخی از معلمان شرور* به کلیسا آمده اند. چیزهای نادرست یاد می دادند. و بد رفتار می کردند. پیتر به مردم هشدار داد که به آنها گوش ندهند. او به آنها گفت که نباید آنطور که زندگی می کردند زندگی کنند. آنها خودخواه بودند. آنها حریص بودند. آنها از خواسته های خود پیروی کردند نه از راه های عیسی. مردم نباید به حرف این مردها گوش دهند. خدا این مردان را مجازات خواهد کرد. و خداوند كسانى را كه به سخنان آنها گوش فرا دادند و آنچه را انجام دادند عذاب كرد. در عوض باید به سخنان رسولان گوش فرا دهند. پطرس عیسی را می شناخت. او جلال* عیسی را هنگامی که با عیسی بر روی کوه بود دید. او صدای خدا را شنید.

و مردم باید به سخنان پیامبران گوش فرا دهند*. چون این مردها کلماتی را که خدا به آنها داده بود به زبان آوردند. پیامبران* به تنهایی درباره خدا داستان نمی ساختند. آنها را «روح القدس حمل کرد*». [1] معلمان دروغین عیسی را نمی‌شناختند و حقیقت را از جانب خدا نمی‌گفتند.

معلمان دروغین بسیاری از مردم را گیج کردند. آنها گفتند که عیسی خیلی منتظر بود تا از بهشت بازگردد*. پس گفتند که عیسی اصلاً برنمی گردد. پطرس به آنها گفت که عیسی باز خواهد گشت. و وقتی عیسی می آمد، معلمان دروغین را قضاوت می کرد. بله، خدا فوراً برنگشت. اما او به قول خود برای بازگشت عمل کرد. عیسی بازگشت خود را به تأخیر انداخت زیرا صبور بود. او می خواست به همه فرصت دهد تا توبه کنند* و به او روی آورند. اما روزی روز خداوند فرا خواهد رسید. وقتی آن روز فرا می رسید، خدا دنیای قدیم را با آتش نابود می کرد. [2] خدا همه چیزهای بد* را از جهان حذف خواهد کرد. سپس آسمان و زمینی جدید می ساخت.

 

[1] دوم پطرس 1:20-21

[2] دوم پطرس 3:10-12

bottom of page