top of page

عهد جدید | نامه های عمومی

2 جان & 3 جان

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

این کتابها برخی از آخرین نامه های نوشته شده در عهد جدید * هستند. هر دو با برکت شروع می شوند*.

مکان هایی برای رفتن

2 جان و 3 جان کتاب های کوچکی هستند. از هر قسمت از هر دوی آنها لذت ببرید.

پایان کتاب کجاست؟

هر دو کتاب با سلام پایان می یابند.

People to know

جان

گایوس

The Story of 2 John & 3 جان

حروف 2 جان و 3 جان بسیار کوتاه هستند. اما هنوز هم بسیار مهم هستند. نویسنده کتاب خود را «بزرگ*» می نامد. اکثر مردم معتقدند که جان این دو نامه را نوشته است. او از بسیاری از همان کلماتی استفاده کرد که در انجیل* یوحنا و نامه ای به نام اول یوحنا آمده است. این دو نامه در مورد بسیاری از همان چیزهایی صحبت می کنند که اول یوحنا در مورد آنها صحبت می کند. مردم باید خدا را دوست داشته باشند و دیگران را دوست داشته باشند. مردم باید از دستورات خدا اطاعت کنند. مردم باید در راه حق قدم بردارند.

جان این نامه ها را به شیوه ای بسیار شخصی نوشت. او عاشق افرادی بود که برایشان نامه می نوشت. او می خواست که آنها شادی داشته باشند. او می خواست که آنها را از لطف * و رحمت * و صلح * برخوردار باشند. و نمی خواست فریب معلمان دروغین را بخورند.

پس جان به آنها هشدار داد. مراقب افرادی باشید که سعی کردند شما را فریب دهند. آنها می گفتند که عیسی در بدن نیامده است. چنین افرادی دشمن عیسی بودند. اجازه ندهید آنها شما را گول بزنند.

«دوست عزیز، مانند بدکاران مباش. مانند کسانی باشید که نیکوکار می کنند. هر کس کار نیک انجام دهد از آن خداست. هر کس کار بدی انجام دهد، واقعاً خدا را ندیده و نشناخته است.» [1]

برخی از افراد در کلیسا نمونه های خوبی برای پیروی بودند.[2] و برخی افراد نمونه بدی بودند.[3] جان از آنها می خواست که مراقب باشند تا تفاوت را بدانند. آنها باید از افرادی که حقیقت را در مورد عیسی گفتند استقبال کنند. آنها نباید به افرادی که گوش ندادند گوش دهند.

 

[1] 3 یوحنا 11

[2] 3 یوحنا 63 یوحنا 12; ببینید اول یوحنا 2:72 یوحنا 5

[3] 3 یوحنا 9

bottom of page