top of page

عهد جدید | نامه های عمومی

1 جان

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

یوحنا به مردم گفت که عیسی را به یاد آورند. عیسی می توانست به آنها شادی بدهد.

مکان هایی برای رفتن

در نور راه برو
اول یوحنا 1: 5-7

دنیا را دوست نداشته باش
اول یوحنا 2: 15-17

مثل فرزندان خدا زندگی کنید
اول یوحنا 2:28-3:3

یکدیگر را دوست داشته باشید
اول یوحنا 3:13-18

خدا عشق است
اول یوحنا 4: 16-21

پایان کتاب کجاست؟

یوحنا به مردم یادآوری کرد که از بت ها دوری کنند*.

People to know

جان

عیسی

داستان 1 جان

یوحنا یک رسول* بود. هنگامی که عیسی بر روی زمین راه می رفت، او به دنبال عیسی بود. او عیسی را با چشمان خود دید. [1] او شنید که صحبت می کند. او بدن عیسی را لمس کرد. پس این نامه را برای شهادت در مورد عیسی نوشت. او می خواست مردم درباره عیسی بدانند. او می خواست که مردم نیز عیسی را بشناسند.

یوحنا این نامه را نوشت تا درباره عیسی به مردم بگوید. او گفت که عیسی پسر خود خداست. او همان کلمه ای بود که خدا فرستاد تا به ما زندگی بدهد. عیسی درگذشت تا تاوان گناهان ما را بپردازد* [2] تا بتوانیم عضوی از خانواده خدا باشیم. خدا به خاطر کاری که عیسی انجام داد، گناهان مردم را می بخشید. مردم بعد از اینکه به عیسی ایمان آوردند مجبور نبودند گناه کنند. اما اگر این کار را می کردند، خداوند آنها را می بخشید.

اما خدا امین* و عادل است. اگر اعتراف کنیم که گناه کرده ایم، گناهان ما را می بخشد. او هر کار اشتباهی را که انجام داده ایم می بخشد. او ما را پاک خواهد کرد.’ [3]

اکنون مردم می‌توانستند مانند مردمی که در نور راه می‌رفتند با خدا راه بروند. هنگامی که مردم به آنچه عیسی گفت گوش دادند و آنچه عیسی انجام داد انجام دادند، با خدا حرکت کردند. وقتی مردم گفتند که از عیسی پیروی کردند، اما کاری را که عیسی کرد انجام ندادند، دروغ گفتند.[4]

راه رفتن با عیسی اطاعت از دستورات او بود. و عیسی به مردم دستور داد که یکدیگر را دوست داشته باشند. [5] این دستور جدیدی نبود. این همان چیزی بود که قانون می گفت. [6] پس اگر خدا را دوست می داشتیم همدیگر را دوست می داشتیم. [7] اگر می‌گفتیم عیسی را دوست داریم، اما دیگران را دوست نداریم، حقیقت را نمی‌گفتیم.

یوحنا به مردم گفت که عیسی مسیح است. او کسی بود که خدا وعده داده بود برای نجات مردمش بفرستد. اگر کسی این را باور نمی کرد، آن شخص خدا را نمی شناخت. در واقع آنها دشمن خدای پدر و پسر بودند. جان می خواست همه این را بدانند.

اما همه با جان موافق نبودند. افرادی در کلیسا* بودند که می خواستند مردم را به مسیر اشتباه هدایت کنند. آنها باور نداشتند که عیسی پسر خداست. آنها برادران و خواهران خود را دوست نداشتند. آنها زندگی خوبی نداشتند. پس یوحنا به مردم هشدار داد که به سخنان آنها گوش ندهند و به شیوه ای که زندگی می کردند زندگی نکنند. این مردم مال خدا نبودند. مال شیطان* بودند. [8]

چگونه مردم می توانند قوم واقعی خدا را بشناسند؟ این مردم به حرف او گوش دادند. آنها به روح خدا گوش دادند*. آنها حقیقت را در مورد عیسی گفتند. آنها از دوستی با خدا و با یکدیگر لذت می بردند. و امید داشتند*، زیرا به یاد داشتند که عیسی باز خواهد گشت.

 

[1] ببینید یوحنا 1: 1-14

[2] اول یوحنا 2:2

[3] اول یوحنا 1:9

[4] اول یوحنا 2:2

[5] لاویان 19:18تثنیه 30: 6 ب

[6] اول یوحنا 2:7

[7] اول یوحنا 2: 9-11

[8] اول یوحنا 3: 7-8

bottom of page