top of page

عهد جدید | کتاب تاریخ

اعمال

عهد عتیق

کتاب از کجا شروع می شود؟

اعمال رسولان از جایی شروع می شود که انجیل * لوقا به پایان می رسد. خداوند عیسی را دوباره زنده کرد. اکنون او با مردان و زنانی بود که به دنبال او بودند.

مکان هایی برای رفتن

Jesus went up into heaven*.
Acts 1:1-11

The Holy Spirit* came upon people.
Acts 2:1-13

Peter spoke, the church* began.
Acts 2:14-47

Phillip talked to a man from Africa.
Acts 8:26-40

Saul became Paul.
Acts 9:1-31

پایان کتاب کجاست؟

کتاب حدود 30 سال بعد به پایان می رسد. پولس اکنون در زندان رم بود.

مردم بدانند

پیتر
استفان
فیلیپ
سائول/پل

داستان اعمال رسولان

کتاب اعمال رسولان از جایی شروع می شود که داستان های انجیل * پایان می یابد. لوک این کتاب را نوشت. او می خواست به دوستش بگوید پس از زنده شدن عیسی چه اتفاقی افتاده است.  اعمال رسولان داستانهایی در مورد اولین پیروان عیسی می گوید. لوقا گفت که پس از برخاستن عیسی از مردگان چه کردند.

اعمال رسولان از زمانی شروع می شود که عیسی هنوز با ایمانداران روی زمین بود. او با آنها در مورد پادشاهی * خدا صحبت کرد. عیسی پس از گفتن این چیزها به آسمان* رفت. اندکی پس از رفتن عیسی، روح القدس را فرستاد. آن روز افراد زیادی آنجا بودند. آمدند تا جشنی به نام پنطیکاست* برپا کنند. وقتی روح القدس* آمد، عده ای گیج شدند. آنها نمی دانستند چه اتفاقی دارد می افتد. پس پطرس برخاست و با آنها صحبت کرد. او درباره روح القدس به آنها گفت*. او درباره عیسی به آنها گفت. او گفت که عیسی پادشاهی بود که خدا به داوود وعده داده بود. اما مردم به عیسی گوش ندادند. در عوض او را روی صلیب کشتند. اما خدا عیسی را دوباره زنده کرد. و اکنون همه باید به عیسی اعتماد کنند تا آنها را از راه های شیطانی خود نجات دهد. آنها باید به او ایمان بیاورند و خداوند آنها را می بخشد.

بسیاری از مردم سخنان پیتر را باور کردند. آنها به عیسی ایمان آوردند. آنها معتقد بودند که او کسی است که برای نجات آنها آمده است. اما برخی از مردم از این موضوع خوشحال نبودند. رهبران یهودیان سعی کردند پیتر را متوقف کنند. آنها نمی خواستند که او بیش از این در مورد عیسی صحبت کند. بنابراین آنها شروع به رفتار بد با مسیحیان کردند. آنها را به زندان انداختند. تعدادی از آنها را کشتند. آنها پیتر و جان را به زندان انداختند. بعداً مردی به نام استیفان را کشتند زیرا به عیسی ایمان داشت.

کلیسا* در آغاز بسیار سریع رشد کرد. مدت زیادی در اورشلیم ماندند. اما بسیاری از یهودیان در آنجا علیه مسیحیان مخالفت کردند. یهودیان خشمگین شدند. آنها شروع به رفتار بد با مسیحیان کردند. وقتی آنها این کار را کردند، بسیاری از مسیحیان از شهر کوچ کردند. آنها به بسیاری از شهرها و روستاهای دیگر رفتند. و در تمام آن مکانها درباره عیسی به مردم گفتند. بنابراین، بسیاری از مردمی که یهودی نبودند ایمان آوردند. و کلیسا* رشد کرد.

هنگامی که کلیسا شروع به کار کرد، خدا رهبران خوب بسیاری به آن داد. مردانی مانند استفان، [1] فیلیپ، [2] پل و پطرس برای خدا صحبت کردند. آنها مردم را درست مانند عیسی شفا دادند. آنها حتی کسی را که مرده بود دوباره زنده کردند. [3]

اکثر اولین افرادی که به عیسی ایمان آوردند یهودی بودند*. اما این شروع به تغییر کرد. مسیحیان در بسیاری از جاها به عیسی بشارت دادند. بسیاری از مردم که یهودی نبودند نیز به آن اعتقاد داشتند. این همان چیزی است که داستان کورنلیوس به ما می گوید. [4]

برخی از مسیحیان اولیه به شهری به نام انطاکیه نقل مکان کردند. کلیسا* آنجا قوی بود. اما بسیاری از مردم مسیحیان را دوست نداشتند. پادشاهی به نام آگریپا [5] سعی کرد آنها را متوقف کند. اما خبر خوب در مورد عیسی فقط به جاهای بیشتری رسید. مسیحیان هر جا که می رفتند به مردم درباره عیسی می گفتند.

یکی از مهمترین افراد در کتاب لوقا شخصی به نام پولس است. او به عیسی ایمان نداشت.  اما خداوند نزد او آمد و با او صحبت کرد. پس از آن پولس ایمان آورد. به زودی، پولس یکی از مهم ترین رهبران کلیسای اولیه* شد. او به سه سفر مختلف رفت تا درباره عیسی به مردم بگوید. قسمت آخر کتاب اعمال رسولان درباره آن سفرها می گوید.

کتاب اعمال رسولان داستان های زیادی در مورد کلیسای جدید دارد. همه چیز برای آنها همیشه آسان نبود. آنها باید تصمیم می گرفتند که چگونه از یکدیگر مراقبت کنند. آنها باید تصمیم می گرفتند که آیا همچنان باید از شریعت موسی اطاعت کنند. اما خدا به آنها عقل داد. آنها با هم ملاقات کردند تا در مورد این چیزهای سخت صحبت کنند. و هر بار خداوند به آنها کمک کرد تا پاسخی پیدا کنند.

در اواخر کتاب، سربازان پل را به زندان انداختند. یهودیان گفتند که او علیه اسرائیل درس می‌داد. آنها پولس را به شهری به نام قیصریه و سپس به روم فرستادند. در آنجا هم او را به زندان انداختند. اما حتی در زندان، پولس از صحبت در مورد عیسی دست برنداشت. لوقا بسیاری از چیزهایی را که پولس گفت به ما گفت.  خبر خوب پیامی بود که عیسی جان خود را بر روی صلیب داد*. و خداوند او را از مردگان بازگرداند. خدا این کار را کرد تا نشان دهد عیسی کیست - پسر خدا. هنگامی که خداوند عیسی را از مرگ زنده کرد، او به وعده خود به داوود عمل کرد. [6] عیسی پادشاه خدا بود. پادشاهی* او تا ابد باقی خواهد ماند.

 

[1] اعمال 6-8

[2] اعمال 8

[3] اعمال رسولان 9:36-43

[4] اعمال رسولان 10:1-11:18

[5] اعمال رسولان 12: 1-25

[6] دوم سموئیل 7: 12-16

bottom of page