top of page
قسمت چهارم

روح و کلیسا

91

پرسش
خدا برای همه کسانی که به عیسی به عنوان نجات دهنده اعتماد دارند، چه می خواهد؟
پاسخ
او می خواهد که آنها در قلب و رفتار مقدس باشند. او می خواهد که آنها مانند عیسی باشند.
کتاب مقدس

92

پرسش
چگونه خدا ما را در قلب و رفتار مقدس می کند؟
پاسخ
خدا به ما قلب جدیدی می دهد*. و او روح القدس را به ما می دهد*.
کتاب مقدس

93

پرسش
روح القدس کیست*؟
پاسخ
روح القدس* خداست. خدای پدر و خدای پسر روح القدس را فرستادند*.
کتاب مقدس

94

پرسش
اکنون روح القدس برای ما چه شده است؟
پاسخ
روح القدس تسلی دهنده، همراه و راهنمای همه کسانی است که به عیسی اعتماد دارند.
کتاب مقدس

95

QUESTION
چگونه می توانم بدانم که روح القدس مرا مقدس می کند*؟
پاسخ
من بیشتر شبیه نجات دهنده خود عیسی مسیح خواهم شد. من میوه روح را در قلب خود و در رفتار خود خواهم دید.
کتاب مقدس

96

پرسش
ثمره روح چیست؟
پاسخ
ثمره روح عشق، شادی، صلح، صبر، مهربانی، نیکی، وفاداری، نرمی و خویشتن داری است.
کتاب مقدس

97

پرسش
آیا اگر از عیسی پیروی کنید، همیشه موفق خواهید بود؟
پاسخ
نه. ممکن است گاهی اوقات مشکل داشته باشم. من ممکن است گاهی مانند عیسی رنج بکشم یا مورد نفرت قرار بگیرم.
کتاب مقدس

98

پرسش
خدا در مواقع سختی چگونه به شما کمک می کند؟
پاسخ
او روح را به من می دهد تا مرا تسلی دهد. او کلیسا را به من می دهد تا از من مراقبت کند. او به من وعده می دهد که در همه چیز برای خیر من و برای جلال او کار کنم.
کتاب مقدس

99

پرسش
کلیسای جهانی* چیست؟
پاسخ
کلیسای جهانی* از تمامی افراد نجات یافته* خدا تشکیل شده است. کلیسا* خانواده خدای پدر است. این بدن مسیح پسر است. این مکانی است که روح القدس در آن زندگی می کند.
کتاب مقدس

100

پرسش
کلیسای محلی* چیست؟
پاسخ
کلیسای محلی* گروهی از مردم است که به عیسی مسیح اعتماد دارند و از تعالیم او اطاعت می کنند. با هم خدا را می پرستند. آنها با هم متون مقدس را می شنوند و یاد می گیرند. آنها به یکدیگر اهمیت می دهند و از آنها مراقبت می شود. آنها دعا می کنند و با هم کار می کنند تا شاهد رشد ملکوت خدا باشند. آنها مؤمنان را تعمید می دهند و شام خداوند را می خورند.
کتاب مقدس

101

پرسش
آیا باید بخشی از یک کلیسای محلی باشید؟
پاسخ
آره. کلیسای محلی جامعه ای است که به من کمک می کند رشد کنم و در ایمانم قوی بمانم. اینجاست که یاد می‌گیرم از فرمان جدید عیسی اطاعت کنم.
کتاب مقدس

102

پرسش
فرمان جدید عیسی به کلیسا چیست؟
پاسخ
عیسی گفت: "همدیگر را دوست داشته باشید. شما باید همدیگر را دوست داشته باشید همانطور که من شما را دوست داشتم."
کتاب مقدس

103

پرسش
چگونه می توانیم این عشق را به یکدیگر نشان دهیم؟
پاسخ
این عشق را زمانی نشان می دهیم که با هم مهربان باشیم، برای هم دعا کنیم و یکدیگر را ببخشیم. این عشق را زمانی نشان می دهیم که به یکدیگر احترام می گذاریم، به یکدیگر کمک می کنیم و یکدیگر را تشویق می کنیم. این عشق را زمانی نشان می‌دهیم که حقیقت را به یکدیگر می‌گوییم و نیازهای یکدیگر را بر نیازهای خودمان ترجیح می‌دهیم.
کتاب مقدس

104

پرسش
غسل تعمید * چیست؟
پاسخ
در غسل تعمید * یک رهبر کلیسا * شخص را برای لحظه ای زیر آب می گذارد. سپس فرد از آب بیرون آورده می شود. آنها این کار را به نام پدر، پسر و روح القدس * انجام می دهند.
کتاب مقدس

105

پرسش
چه کسی می تواند تعمید یابد *؟
پاسخ
غسل تعمید برای همه کسانی است که از گناهان خود توبه کنند. این برای همه کسانی است که برای نجات به مسیح ایمان دارند*.
کتاب مقدس

106

پرسش
تعمید * به چه معناست؟
پاسخ
غسل تعمید* نشانه اتحاد ایماندار* با مسیح هنگام مرگ، دفن شدن و برخاستن از مردگان است. می گوید که من بخشی از کلیسای او هستم.
کتاب مقدس

107

پرسش
چگونه مسیحیان مرگ عیسی را برای خود به یکدیگر یادآوری می کنند؟
پاسخ
ما با هم در عشای ربانی شریک هستیم.
کتاب مقدس

108

پرسش
شام خداوند چیست؟
پاسخ
در شام خداوند* نان می خوریم و جام می نوشیم. ما این کار را برای یادآوری مرگ عیسی مسیح انجام می دهیم.
کتاب مقدس

109

پرسش
نان یعنی چه؟
پاسخ
نان شکسته در مورد بدن شکسته مسیح صحبت می کند. او یک بار به دلیل گناهان ما مرد *.
کتاب مقدس

110

پرسش
What does the cup mean?
پاسخ
جام در مورد خون مسیح صحبت می کند. او یک بار برای نجات ما خونریزی کرد.
کتاب مقدس

111

پرسش
چه کسی باید شام خداوند را بخورد؟
پاسخ
شام خداوند برای هر کسی است که از گناهان خود توبه کند. این برای همه کسانی است که برای نجات به مسیح ایمان دارند*.
کتاب مقدس

112

پرسش
چه کسی غسل تعمید* و شام* خداوند را به کلیسا* داد؟
پاسخ
خداوند* عیسی مسیح.
کتاب مقدس

113

پرسش
چرا عیسی مسیح غسل تعمید* و شام* خداوند را به کلیسا داد؟
پاسخ
عیسی مسیح اینها را داد تا نشان دهد که قومش متعلق به او هستند. این اعمال ما را به یاد کارهایی می اندازد که عیسی برای ما انجام داده است.
کتاب مقدس

114

پرسش
آخرین فرمان مسیح بر روی زمین به کلیسای خود چه بود*؟
پاسخ
«تمام اختیار در آسمان* و روی زمین به من داده شده است. پس بروید و همه ملتها را شاگرد کنید. آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس* تعمید دهید. به آنها بیاموز که از آنچه به تو امر کرده ام اطاعت کنند. و مطمئن باشید که من همیشه تا آخر با شما هستم.»
کتاب مقدس

115

پرسش
روز خداوند چیست؟
ANSWER
روز خداوند اولین روز هفته است. مسیحیان اولیه در آن روز برای عبادت* جمع می شدند.
کتاب مقدس

116

پرسش
چرا به آن روز خداوند می گویند؟
پاسخ
زیرا در آن روز مسیح از مردگان برخاست.
کتاب مقدس

117

پرسش
چگونه می‌توانیم روز خداوند* را به بهترین نحو سپری کنیم؟
پاسخ
زمانی که با قوم خدا جمع می شویم تا او را پرستش کنیم و یکدیگر را در ایمان خود تشویق کنیم، بهترین روز را می گذرانیم.
کتاب مقدس

1

خداوند
و
مرد

2

گناه
و
قانون

3

مسیح
و
رستگاری

4

روح
و
کلیسا

5

دعا
و
امید

bottom of page