top of page
بخش دوم

گناه* و قانون*

27

پرسش
آیا آدم و حوا از خدا اطاعت کردند و مقدس* و شاد ماندند؟
ANSWER
نه، اطاعت نکردند. آنها گناه در برابر خدا را انتخاب کردند.
کتاب مقدس

28

پرسش
گناه چیست*؟
پاسخ
گناه زمانی است که آنچه خدا به ما می گوید انجام ندهیم. و وقتی کاری را انجام دهیم که خدا نهی کرده است.
کتاب مقدس

29

پرسش
هر گناهی سزاوار چیست؟
پاسخ
هر گناه* مستحق خشم و عذاب خداوند است.
کتاب مقدس

30

پرسش
گناه* اولین والدین؟
پاسخ
آنها میوه ای را خوردند که خدا به آنها گفته بود نخورند.
کتاب مقدس

31

پرسش
چه کسی آنها را به گناه وسوسه کرد*؟
پاسخ
شیطان* حوا را وسوسه کرد و او میوه را به آدم داد.
کتاب مقدس

32

پرسش
وقتی والدین اول ما گناه کردند چه بر سر دنیا آمد؟
پاسخ
خدا بر زمین لعنت گفت. و مرگ به دنیا آمد، همانطور که خدا به آنها هشدار داده بود.
کتاب مقدس

33

پرسش
وقتی پدر و مادر اول ما گناه کردند چه اتفاقی افتاد؟
پاسخ
خداوند آدم و حوا را از باغ بیرون کرد. آنها دیگر مقدس * و خوشحال نبودند. در عوض، آنها گناهکار بودند * - گناهکار، شرمنده و ترسناک.
کتاب مقدس

34

پرسش
چون آدم گناه کرد، پس از او چه شد؟
پاسخ
هر کسی که بعد از آدم و حوا به دنیا آمد گناهکار به دنیا آمد.
کتاب مقدس

35

پرسش
آیا خدا دنیا را زیر لعنت ترک کرد؟ آیا مردم را در گناهشان رها کرد؟
ANSWER
نه، خدا نجات آنها را انتخاب کرد. او قول داد که یک نجات دهنده بفرستد.
کتاب مقدس

36

پرسش
عهد* چیست؟
پاسخ
عهد یک قول جدی بین دو یا چند نفر است.
کتاب مقدس
N/A

37

پرسش
خدا چه عهدهایی با قوم اسرائیل بست؟
پاسخ
خدا وعده داد که از خاندان ابراهیم یک ملت بزرگ بسازد. او وعده داد که به وسیله ابراهیم همه امت ها را برکت دهد. خداوند به موسی شریعت داد. او قول داد که با موسی باشد و اگر اسرائیل از او اطاعت کنند و از قوانینی که به آنها داده بود پیروی کنند، برکت دهد. خدا به داوود وعده داد که یکی از پسرانش پادشاه بزرگی خواهد شد و برای همیشه سلطنت خواهد کرد. خدا وعده داد که روزی عهد جدیدی خواهد بست. او وعده داد که گناهان مردم را ببخشد و دل مردم را تغییر دهد.
کتاب مقدس

38

پرسش
ده فرمان چیست؟
ANSWER
ده فرمان کلماتی است که خداوند به موسی برای قوم اسرائیل داد*. خداوند خود این ده فرمان را روی دو لوح سنگی نوشته است.
کتاب مقدس

39

پرسش
آن دستورات چیست؟
پاسخ
1. هیچ خدای دیگری را مقدم بر من قرار نده.
2. برای خود بت نسازید و آن را پرستش نکنید.
3. نام خداوند* خدای خود را به شیوه ای نادرست به کار نبرید.
4. به یاد داشته باشید که روز سبت* را مقدس نگه دارید.
5. به پدر و مادر خود احترام بگذارید.
6. کسی را نکشید.
7. زنا نکنید*.
8. دزدی نکنید.
9. به همسایه خود دروغ نگویید.
10. چیزی را که متعلق به همسایه خود است آرزو نکنید.
کتاب مقدس

40

پرسش
اولین دستور چیست؟
پاسخ
دستور اول این است: هیچ خدایی را بر من مقدم ندهید.
کتاب مقدس

41

پرسش
دستور اول چه چیزی را آموزش می دهد؟
پاسخ
دستور اول به ما می آموزد که فقط خدا را بپرستیم.
کتاب مقدس

42

پرسش
What is the second command?
پاسخ
دستور دوم این است: برای خود بت نسازید و آن را پرستش نکنید.
کتاب مقدس

43

پرسش
دستور دوم چه چیزی را آموزش می دهد؟
پاسخ
فرمان دوم به من می آموزد که بت ها و تصاویر را پرستش نکنم.
کتاب مقدس

44

پرسش
فرمان سوم چیست؟
پاسخ
دستور سوم این است: نام خداوند را به اشتباه به کار نبرید.
کتاب مقدس

45

QUESTION
دستور سوم چه چیزی را آموزش می دهد؟
پاسخ
فرمان سوم به ما می آموزد که نباید از نام خدا به گونه ای استفاده کنیم که به او احترام نگذارد.
کتاب مقدس

46

پرسش
فرمان چهارم چیست؟
پاسخ
فرمان چهارم این است: به یاد داشته باشید که روز سبت* را مقدس نگه دارید.
کتاب مقدس

47

پرسش
What does the fourth command teach?
پاسخ
فرمان چهارم به ما می آموزد که در استراحت، در کار و در عبادت خود، خدا را گرامی بداریم.
کتاب مقدس

48

پرسش
فرمان پنجم چیست؟
پاسخ
فرمان پنجم این است: پدر و مادرت را اکرام کن.
کتاب مقدس

49

پرسش
What does the fifth command teach?
پاسخ
فرمان پنجم به ما می آموزد که به والدین خود محبت کنیم و از آنها اطاعت کنیم.
SCRIPTURE

50

پرسش
فرمان ششم چیست؟
پاسخ
دستور ششم این است: کسی را نکشید.
کتاب مقدس

51

پرسش
دستور ششم چه چیزی را آموزش می دهد؟
پاسخ
فرمان ششم به ما می آموزد که از دیگران متنفر نباشیم و جان کسی را نگیریم.
کتاب مقدس

52

پرسش
فرمان هفتم چیست؟
پاسخ
دستور هفتم این است: زنا نکنید.
کتاب مقدس

53

پرسش
دستور هفتم چه چیزی را آموزش می دهد؟
پاسخ
فرمان هفتم به ما می آموزد که نباید با کسی که زن یا شوهر ما نیست رابطه جنسی داشته باشیم.
کتاب مقدس

54

QUESTION
فرمان هشتم چیست؟
پاسخ
فرمان هشتم این است: دزدی نکن.
کتاب مقدس

55

پرسش
فرمان هشتم چه چیزی را آموزش می دهد؟
پاسخ
فرمان هشتم به ما می آموزد که نباید چیزهایی را که متعلق به دیگران است بگیریم.
کتاب مقدس

56

پرسش
فرمان نهم چیست؟
پاسخ
دستور نهم این است: به همسایه خود دروغ نگویید.
کتاب مقدس

57

پرسش
دستور نهم چه چیزی را آموزش می دهد؟
پاسخ
فرمان نهم به ما می آموزد که صادق باشیم و حقیقت را بگوییم.
کتاب مقدس

58

پرسش
دهمین فرمان چیست؟
پاسخ
فرمان دهم این است: چیزی را که متعلق به همسایه ات است آرزو نکن.
کتاب مقدس

59

پرسش
فرمان دهم چه چیزی را آموزش می دهد؟
پاسخ
فرمان دهم به ما می آموزد که به آنچه داریم راضی باشیم*.
کتاب مقدس

60

پرسش
آیا قوم یهود از قوانینی که خدا به موسی داده بود اطاعت کردند؟
پاسخ
نه. آنها قانون خدا را زیر پا گذاشتند و خداوند آنها را مجازات کرد، همانطور که به آنها هشدار داده بود.
کتاب مقدس

61

پرسش
آیا کسی می تواند دستورات خداوند را از هر جهت حفظ کند؟
پاسخ
آدم خدا را نافرمانی کرد. از آن زمان تاکنون هیچ انسانی نتوانسته است دستورات خداوند را از هر جهت حفظ کند.
کتاب مقدس

62

پرسش
ده فرمان چه چیزی را به ما نشان می دهد؟
پاسخ
ده فرمان به ما می آموزند که خدا مقدس و نیکو است. آنها به ما می آموزند که چگونه به خدا و همسایه خود محبت نشان دهیم. آنها به ما نشان می دهند که گناهکار هستیم* و از خدا اطاعت نمی کنیم. آنها به ما نشان می دهند که ما به یک نجات دهنده* نیاز داریم.
کتاب مقدس

1

خداوند
و
مرد

2

گناه
و
قانون

3

مسیح
و
رستگاری

4

روح
و
کلیسا

5

دعا
و
امید

bottom of page