top of page
قسمت سوم

مسیح و نجات

63

پرسش
نجات دهنده کیست*؟
پاسخ
تنها نجات دهنده* گناهکاران* خداوند* عیسی مسیح است.
کتاب مقدس

64

پرسش
عیسی مسیح کیست؟
پاسخ
عیسی مسیح پسر ابدی* خداست.
کتاب مقدس

65

پرسش
Why did God send his son into the world?
پاسخ
خدا پسرش را به دنیا فرستاد زیرا او ما را دوست داشت. او پسر خود را فرستاد زیرا او خدای رحمت و فیض* است.
کتاب مقدس

66

پرسش
آیا عیسی هم خدا بود و هم انسان؟
ANSWER
بله، عیسی کاملاً خدا بود و او کاملاً انسان بود.
کتاب مقدس

67

پرسش
عیسی نجات دهنده* چه کاری انجام داد؟
پاسخ
او از هر جهت خدا را اطاعت کرد و مجازات افراد گناهکار را گرفت.
کتاب مقدس

68

پرسش
چرا عیسی مرد؟
پاسخ
Jesus put God's anger away by dying for sinful* people.
کتاب مقدس

69

پرسش
چگونه پسر ابدی* خدا به جای مردم گناهکار رنج می برد؟
پاسخ
عیسی، پسر خدا، مرد شد.
کتاب مقدس

70

پرسش
پسر خدا چگونه انسان شد؟
پاسخ
او توسط روح القدس آبستن شد و از vایرجین* مریم.
SCRIPTURE

71

پرسش
عیسی مسیح چه نوع زندگی روی زمین داشت؟
پاسخ
یک زندگی ساده، شرافتمندانه* و فروتن.
کتاب مقدس

72

پرسش
آیا خداوند* عیسی مسیح هرگز گناه کرد*؟
پاسخ
نه، او مقدس و پاک بود.
کتاب مقدس

73

پرسش
چه نوع عیسی مسیح می میرند؟
پاسخ
مسیح بر روی صلیب مرد.
کتاب مقدس

74

پرسش
آیا مسیح پس از مرگش در قبر باقی ماند؟
پاسخ
نه، مسیح در روز سوم از مرگ برخاست.
کتاب مقدس

75

پرسش
خدا چه کسی را از نتیجه گناه آنها نجات خواهد داد*؟
پاسخ
خداوند کسانی را که از گناه توبه کنند* نجات خواهد داد. و کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان دارند.
کتاب مقدس

76

پرسش
توبه به چه معناست*؟
پاسخ
توبه کردن، پشیمانی از گناهم است*. و از گناهم برگردم* زیرا خدا را آزرده می کند.
کتاب مقدس

77

پرسش
ایمان داشتن یا ایمان * به مسیح به چه معناست؟
پاسخ
ایمان* به مسیح ایمان داشتن به عیسی است. ما فقط به او اعتماد می کنیم تا ما را نجات دهد.
کتاب مقدس

78

QUESTION
آیا می توانید با قدرت خود توبه کنید* و به مسیح ایمان بیاورید؟
پاسخ
نه، من باید از روح القدس کمک بگیرم*.
کتاب مقدس

79

پرسش
مردم از کجا حقیقت مسیح را می شنوند؟
پاسخ
در انجیل*، مژده ای است که یک نجات دهنده* را به همه مردم ارائه می دهد.
کتاب مقدس

80

پرسش
نجات دهنده ما عیسی برای ما چه شده است؟
پاسخ
عیسی مسیح پیامبر*، کشیش و پادشاه ما شده است.
کتاب مقدس

81

پرسش
عیسی مسیح چگونه پیامبر است*؟
پاسخ
زیرا او به ما نشان می دهد که خدا کیست. و به ما می آموزد که چگونه او را خشنود کنیم.
کتاب مقدس

82

پرسش
چرا ما به مسیح به عنوان پیامبر* نیاز داریم؟
پاسخ
زیرا ما نمی توانیم خدا را بدون او بشناسیم.
کتاب مقدس

83

QUESTION
عیسی مسیح چگونه کشیشی است؟
پاسخ
او به جای ما مرد و به جای ما با خدا صحبت می کند.
SCRIPTURE

84

پرسش
چرا ما به مسیح به عنوان یک کشیش نیاز داریم؟
پاسخ
زیرا گناه ما را گناهکار و شرمنده کرده است.
کتاب مقدس

85

پرسش
عیسی مسیح چگونه پادشاه است؟
پاسخ
او بر ما حکومت می کند و از ما دفاع می کند
کتاب مقدس

86

پرسش
چرا ما به عیسی به عنوان پادشاه نیاز داریم؟
پاسخ
چون ضعیف هستیم و می ترسیم.
کتاب مقدس

87

پرسش
What blessings do we receive when we believe in Jesus Christ?
پاسخ
خداوند ما را می بخشد و ما را صالح می داند. خدا ما را به عنوان فرزندان عزیز خود در خانواده خود می پذیرد. خداوند ما را در قلب* و در رفتار مقدس می کند. خداوند در قیامت ما را از نظر جسم و روح کامل می کند*.
کتاب مقدس

88

پرسش
آیا خداوند این نعمت ها را به من می دهد زیرا من آنها را با رفتار خوب خود به دست آورده ام؟
پاسخ
نه، خدا این نعمت ها را* به خاطر لطف خود به من می دهد. من لیاقت آنها را ندارم و نمی توانم آنها را به دست بیاورم.
کتاب مقدس

89

QUESTION
آیا خداوند هرگز نعمتهای خود را از کسانی که واقعاً توبه کرده اند و ایمان آورده اند حذف خواهد کرد؟
پاسخ
نه، عیسی هرگز کسانی را که به او اعتماد دارند ترک نخواهد کرد تا آنها را نجات دهد.
کتاب مقدس

90

پرسش
What is the grace* of God?
پاسخ
فیض* خدا محبت و نیکی او نسبت به ماست وقتی که لیاقتش را نداریم.
کتاب مقدس

1

خداوند
و
مرد

2

گناه
و
قانون

3

مسیح
و
رستگاری

4

روح
و
کلیسا

5

دعا
و
امید

bottom of page